ಅ ಅಕ್ಷರದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು, A boy baby name in kannada, A aksharada gandu maguvina hesaru in kannada, boy baby name information in kannada

ಅ ಅಕ್ಷರದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು:

ಅ ಅಕ್ಷರದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹೆಸರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

ಅ ಅಕ್ಷರದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು:

ಅಭಿ

ಆದಿ

ಅಜಯ್‌

ಅರ್ಜುನ್‌

ಅರುಣ್‌

ಅಮರ್‌

ಅವಿ

ಅಯುಷ್‌

ಅಬಿಜ್‌

ಅಚ್ಚು

ಅದ್ಯ

ಅದಿತ್ಯ

ಅಹಿಲ್‌

ಅಕಿಲ್‌

ಅಭಿಲಾಷ್‌

ಅಭಿಶೇಖ್‌

ಅಜತ್‌

ಅಕೂಲ್‌

ಅಲೋಕ್‌

ಅಲಾಪ್‌

ಅಮರ್‌ ದೀಪ್‌

ಅಮೀರ್‌

ಅಮೋದ್‌

ಅಮುಕ್‌

ಅನೀಕೇತ್‌

ಅನುಪ್‌

ಅರಣು ಕುಮಾರ್‌

ಆರ್ಯ

ಅವಾಶ್‌

ಆಕಾಶ್‌

ಅಂಬಿಕ್‌

ಅಕಾರ್‌

ಅಭಿಜಿತ್‌

ಅಕಿಲೇಶ್‌

ಅದೀಪ್‌

ಅದ್ವಿತ್‌

ಅಜೈಪಾಲ್‌

ಅಭಾಸ

ಆಚಾರ್ಯ

ಆಭೀರ

ಆದರ್ಶ

ಆದೇಶ

ಆಧಾವ

ಅದಿಕ್ಷ

ಆದಿಶ

ಆದ್ವಯ

ಆಶೋಕ

ಅಕ್ಷಯ

ಆಮಿಷ

ಅಮೋಘ

ಆನಂದ

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು:

ನಾಮಕರಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ list

ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

By asakthi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *