Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people’s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people’s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

ನಾಮಕರಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ list

ನಾಮಕರಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು list ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, Hennu Makkala Hesaru List in Kannada, Girls Name List in Kannada

ನಾಮಕರಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು list:

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ನಾಮಕರಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು:

A

ಆದ್ಯ

ಅಂಜಲಿ

ಅಮೃತ

ಅಶ್ವಿನಿ

ಅನಿತಾ

ಅಂಬಿಕಾ

ಅನುಪಮಾ

ಅನುರಾಧ

ಅದ್ವಿಕಾ

ಆರೋಹಿ

ಅಯುಷಿ

ಅಕ್ಷತಾ

ಅಕಾಂಕ್ಷ

ಅಕ್ಷರ

ಅನ್ವಿತಾ

ಅನಿಕಾ

ಅನಿಷ

ಆರ್ಚನಾ

ಅನ್ನಪೂರ್ಣ

ಅಪರಣ

ಅನುಶ್ರಿ

ಆಶಾ

ಅಧುನಿಕ

ಅಸ್ತಿಕ

ಅದಿತಿ

ಅಐನಾ

ಅಕಿಲಾ

ಅಲೋಕ

ಅಮೀತಿ

ಅಮೂಲ್ಯ

ಅನಂದಿನಿ

ಅನ್ನಮಿ

ಅರ್ಪಣ

ಅರುಣ

ಅನನ್ಯ

ಅರತಿ

ಅಕೃತಿ

ಆಹಾನ

ಅರಾಧನ

ಅರ್ವಿ

ಅಬಿಕಾ

ಅರಾಧ್ಯ

ಅನುಶ್ರೀಕಾ

ಅತ್ರಯಾ

ಅಶ್ರಯಾ

ಅಭಿನಾಯ

ಅಂಕಿತಾ

ಅರಿತ್ರ

B

ಬಾನಿ

ಬಾವನಿ

ಬಾವಿಕಾ

ಭವ್ಯ

ಭುವಿ

ಭಾಗಿರತಿ

ಭಾಗ್ಯ

ಭಾಗಿಶ

ಭಾವನ

ಭವ್ಯಶ್ರೀ

ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ

ಭೂಮಿಕಾ

ಬೃಂದ

ಬಿಂದ್ಯಾ

ಭಾರತಿ

ಬಿಂದು

ಬಾನು

ಬಿಂಬ

ಬಬಿತಾ

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷೀ

ಭೈರವಿ

ಭಕ್ತಿ

ಭಾಮಿನಿ

ಭಾನುಮತಿ

ಬನುಜಾ

ಬಾನುಪ್ರೀಯಾ

ಭಾರ್ಗವಿ

ಭುವನಾ

ಭುವನೇಶ್ವರಿ

ಬಾಹುಮತಿ

ಬೈಜಯಂತಿ

ಬಾಲಂಬಿಕಾ

ಬಾಲಮಣಿ

ಬಾಲಾವತಿ

ಬಾವಿತಾ

ಭದ್ರಾಕಾಳಿ

ಭದ್ರೆ

ಭದ್ರಮುಖಿ

ಭಾಗವತಿ

ಭಾಗಿರತಿ

ಬಾಮಿನಿ

ಬಂದನಾ

ಬನುಜಾ

ಬರಣಿ

ಬಸವಿ

C

ಚಂದನಾ

ಚಂದ್ರಿಕಾ

ಚಹಾನ

ಚೈತ್ರಾ

ಚಂಪಾ

ಚಂದ್ರಮುಖಿ

ಚಾಂದಿನಿ

ಚಂದ್ರಕಲಾ

ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ

ಚಂದ್ರೀಕೆ

ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ

ಚಂದ್ರವತಿ

ಚಾರಿತ್ರ್ಯ

ಚಾರಮಿ

ಚಾರುಲತಾ

ಚಾರುಲೇಕಾ

ಚಾರುಮತಿ

ಚಾರುಶೀಲಾ

ಚಹನಾ

ಚಾಮುಂಡಿ

ಚಂಪಿಕಾ

ಚಂಡಿಕಾ

ಚೈತ್ರಾಲಿ

ಚೌಡಮ್ಮ

ಚೌಡಶ್ವರಿ

ಚಿನ್ಮಯಿ

ಚೌತನ್ಯ

ಚಿತ್ರಾಕ್ಷಿ

ಚಿತ್ತ

ಚಿತ್ತಾರ

ಚಂಚಲ

ಚಿತ್ನಗಾದ

ಚತ್ರಲೇಖ

D

ದೀಪಾ

ದೀಪಿಕಾ

ದಿವ್ಯ

ದಕ್ಷಾಣಿನಿ

ದಾನಿಕಾ

ದಿಯಾ

ಧನುಶ್ರೀ

ಧನ್ಯ

ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಧಾಮಿನಿ

ದಾವಿಷ

ದಕ್ಷನಾ

ದಕ್ಷಿತಾ

ದಾಮಯಂತಿ

ದಾನಿಯಾ

ದರ್ಷಿತಾ

ದಾರ್ಶಿನಿ

ಧನ್ಯಶ್ರೀ

ದಿವ್ಯಶ್ರೀ

ದೃತಿ

ದಾವಿಕಾ

ದೀಪ್ತಿ

ದೀಕ್ಷಿತಾ

ದೀಕ್ಷಿಕ

ದೀಕ್ಷ

ದಿಶಾ

ದೀಪಾಂಲಿ

ದೀಪಾಲಿ

ದೀಪಾಶ್ರೀ

ದೇವಾಕನ್ನಿಕೆ

ದೇವಿಕಾ

ದೇವಕಿ

ದೇವಾಪ್ರಬಾ

ದೇವಾಂಗಿ

ದೇವತೆ

ದೇವಾಸೇನಾ

ಧರಿಣಿ

ದರ್ಪಣ

ದಿವ್ಯಜೋತಿ

ದಿವ್ಯಅಣಿ

ದಿವ್ಯ ಸ್ವಂದನಾ

ದೌಪದಿ

ದೃಷ್ಟಿ

ದುರ್ಗ

ದುತ್ತಿ

E

ಇಂಚರ

ಇಂಪಾನ

ಇಬ್ಬನಿ

ಇಂದಿರಾ

ಇಂದ್ರ

ಈಶ್ವರಿ

ಇರಮ್ಮ

ಇಂದ್ರಕಲಾ

ಇಂದುಮತಿ

ಇಶಿಕಾ

ಇಶ್ವಿತಾ

ಈಶಾನಿ

F

ಫಾಲ್ಗುಣಿ

G

ಗಂಗ

ಗೌರಿ

ಗಮನ

ಗಗನ

ಗಾನವಿ

ಗಂಗವತಿ

ಗೀತಾ

ಗೀತಿಕಾ

ಗೋಪಿಕಾ

ಗೌತಮಿ

ಗಾಯತ್ರಿ

ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಗಮ್ಯ

ಗಂಧಾರಿ

ಗಂಗದೇವಿ

ಗ್ರೀಶಮ

ಗೌರವಿ

ಗಾಯಾನ

ಗಿರಿಜಾ

ಗೋಮತಿ

ಗಾನ ದೀಪಿಕಾ

H

ಹಿಮಾ

ಹಿಮಾವತಿ

ಹಿಮಾಶ್ರೀ

ಹಾಸಿನಿ

ಹರ್ಷಿತಾ

ಹಂಸಿನಿ

ಹಮಾಲತಾ

ಹಂಸವೇಣಿ

ಹಂಸನಂದಿನಿ

ಹನ್ನಸಿಕ

ಹರಿಪ್ರಿಯಾ

ಹರಿಕಾ

ಹರಿಣಿ

ಹರಿತಾ

ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ

ಹರ್ಷಾಲಿ

ಹರ್ಷಿಣಿ

ಹಿರಾ

ಹೇಮಾಕ್ಷಿ

ಹೇಮಾಲಿನಿ

ಹೇಮಾಪ್ರಭ

ಹಿತಾ

ಹನಿ

ಹರ್ಷಿಕಾ

ಹಸುಮತಿ

ಹೇಮಾಂಬ

ಹಿತಾಶ್ರೀ

ಹಿಮಾಜ

I

ಐಶ್ವರ್ಯ

ಐರಾವತಿ

ಐರಾ

j

ಜಾನಿಕಿ

ಜಾನು

ಜಾಗದಂಬಾ

ಜಾನವಿ

ಜಗ್ನಮಹಿ

ಜೈಯಾಶ್ರಿ

ಜೈಸುಧಾ

ಜಮುನಾ

ಜಾನನಿ

ಜಯ

ಜಯಲಲಿತಾ

ಜಯಮಾಲ

ಜಯಂತಿ

ಜ್ಯೋತಿ

ಜಯಪ್ರೀಯಾ

ಜಯಪ್ರಭ

ಜೈಸಿರಿ

ಜೀವನಾ

ಜೀವಿತಾ

ಜೀವಿಕಾ

ಜೀತಾಶ್ರೀ

ಜಾಗತಿ

ಜಯಲೇಕಾ

ಜೈವಂತಿ

ಜಾಂಬುಜಾಕ್ಷಿ

ಜನ್ಯತಾ

ಜಮ್ಮಿತಾ

ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಜ್ಯೋತಿಶ್ರೀ

ಜಾನ್ಸಿ

ಜೋತಿಕಾ

K

ಕಂಚನಾ

ಕಲ್ಪನಾ

ಕದಂಬರಿ

ಕೀಶೋರಿ

ಕಲಾವಾಣಿ

ಕರುಣ್ಯ

ಕವನ

ಕಲಾವತಿ

ಕಲ್ಯಾಣಿ

ಕಪಿತಾ

ಕಮಲ

ಕಮಾಕಾಕ್ಷಿ

ಕಮಾಲಾಕ್ಷಿ

ಕವಿತಾ

ಕಂಪನ

ಕನಕ

ಕನಕಪ್ರೀಯಾ

ಕನಕಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಕನ್ನಿಕಾ

ಕಂದನಾ

ಕರೀಶ್ಮ

ಕ್ರಾಂತಿ

ಕಾರ್ತಿಕ

ಕಸ್ತೂರಿ

ಕೌಸಲ್ಯ

ಕತ್ಯಯಿನಿ

ಕವ್ಯಶ್ರೀ

ಕಾವ್ಯ

ಕೀರ್ತ

ಕೀರ್ತನಾ

ಕೇಸರಿ

ಕುಶುಭು

ಕೃತಿ

ಕೃತಿಕಾ

ಕೃಪಾ

ಕೋಕಿಲಾ

ಕ್ಷಾಮ

ಕುಮುದ

ಕುಮುದಿನಿ

ಕುಂತಿ

ಕುಮದ್ವತಿ

ಕುಸುಮ

ಕುಮಾಂಜಲಿ

ಕುಮಾರಿ

L

ಲಾಸ್ಯಾ

ಲಲಿತಾ

ಲಕುಮಿ

ಲತಾ

ಲಕ್ಷಿ

ಲಕ್ಷಣ

ಲಹರಿ

ಲಾಲಿತ್ಯ

ಲೀಲಾ

ಲೀಲಾವತಿ

ಲಾವಣ್ಯ

ಲಾಸ್ಯವೀ

ಲಹರಿಪ್ರೀಯಾ

ಲಕ್ಷ

ಲಾಲನಾ

ಲಾಥಿಕಾ

ಲೇಖಾನ

ಲೇಖಾ

ಲೋನಾ

M

ಮಹತಿ

ಮನೋರಮೆ

ಮನೋಜ

ಮಮತಾ

ಮಾಯ

ಮೈತ್ರಿ

ಮಹಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಮಧುಶ್ರೀ

ಮಧುಮಿತ

ಮಲ್ಲಿಕಾ

ಮಾನಸ

ಮಂಜುಳ

ಮೈರ್ಯಾರಿ

ಮೇಘ

ಮೇಘಶ್ರೀ

ಮೇಘನಾ

ಮಾಲಿನಿ

ಮಾದವಿ

ಮಾದುಪ್ರೀಯಾ

ಮಧುರ

ಮೀನಾಕ್ಷಿ

ಮೀನಾ

ಮಾನ್ವಿತಾ

ಮಹಿಮ

ಮಧುಬಾಲ

ಮೈಥಿಲಿ

ಮಾಲಾಶೀ

ಮಾಳ್ವಿಕಾ

ಮಂದಾಕೀನಿ

ಮಾನಿಸ

ಮಂಗಳ

ಮುನಿಯಮ್ಮ

N

ನಾಗವಲ್ಲಿ

ನಾಯನ

ನಮಿತ

ನಮೃತಾ

ನಾಗಶ್ರೀ

ನವ್ಯ

ನಬ

ನಿತ್ಯ

ನಿತ್ಯಶ್ರೀ

ನಾಗವೇಣಿ

ನಾಗೇಶ್ವರಿ

ನೈನ

ನಕ್ಷತ್ರ

ನಳಿನಾ

ನವಮಿ

ನಂದಿನಿ

ನಂದಿತ್ತ

ನಾರಾಯಣಿ

ನಮ್ರತಾ

ನವನಿತಾ

ನಿಶಾ

ನೇತ್ರಾವತಿ

ನಾಗಶ್ರೀ

ನೈನಿ

ನಂದಿತಾ

O

ಓಜೇಶ್ವರಿ

ಓಜಾಶ್ವಿನಿ

P

ಪಲ್ಲವಿ

ಪವಿತ್ರ

ಪಂಕಜಾ

ಪಾವನಿ

ಪದ್ಮವತಿ

ಪದ್ಮ

ಪದ್ಮರೇಖಾ

ಪದ್ಮಿನೀ

ಫಾಲ್ಗುನಾ

ಪೂರ್ವಿಕಾ

ಪೂರ್ಣಿಮ

ಪಂಚಮಿ

ಪಾವನ

ಪನ್ಯಶ್ರೀ

R

ರಾಧಿಕಾ

ರಾಗಿಣಿ

ರಮ್ಯ

ರಾಶಿ

ರಂಜಿತಾ

ರಚನಾ

ರಚಿತಾ

ರಾಧಾ

ರಹಸ್ಯ

ರಕ್ಷಿತಾ

ರಕ್ಷ

ರೀಟಾ

ರಂಬೆ

ರಂಜಿತಾ

ರಾಜೇಶ್ವರಿ

S

ಸುಶ್ಮಿತಾ

ಸುಮ

ಸುಮಲತಾ

ಸೌಮ್ಯ

ಸ್ವಪ್ನ

ಸೌಜನ್ಯ

ಸನ್ನಿಧಿ

ಸಾಧನಾ

ಸಧ್ವಿಕಾ

ಸಾನ್ವಿ

ಸಮನ್ವಿ

ಸುಮಾಲಿನಿ

ಸರಿತಾ

ಸರಿಕಾ

ಸಂಗೀತಾ

ಸಾವಿತ್ರಿ

ಸ್ರಾವ್ಯ

ಸಹನಾ

ಸಮೃದ್ದಿ

ಸಹರ

ಸಾಹಿತ್ಯ

ಸುಪ್ರೀಯಾ

ಸುಪ್ರೀತಾ

ಸುಷ್ಮ

ಸವಿತಾ

ಸುರೇಖಾ

ಸುರಾಭಿ

ಸುಹಾಸಿನಿ

ಸಿವಾಲಿ

ಸುವಿಧಾ

ಸುಮನ

ಸರಸ್ವತಿ

ಶರವತಿ

ಶರಧಿ

ಶಶಿರೇಖಾ

ಸರಾಯು

ಶಶಿ

ಸಂಹಿತಾ

ಸಂಧ್ಯಾ

ಶರಣ್ಯ

ಸತ್ಯ

ಶಾಲಿನಿ

ಶಿಲ್ಪ

ಶೋಭ

ಶ್ರೀನಿತಾ

ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಶೃತಿ

ಸುಭಶ್ರೀ

ಶ್ವೇತಾ

ಸಿಂಧು

ಸ್ಮಿತಾ

ಸೋಮಪ್ರಭ

ಸಾನಿಯಾ

ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ

ಶುಭಶ್ರೀ

ಸುಮಶ್ರೀ

ಸ್ವಾತಿ

ಸ್ವರ್ಣ

ಸ್ವರ

ಶ್ವೇತಾ

T

ತೇಜಸ್ವಿನಿ

ತಾರ

ತಾಕ್ಷಿಕಾ

ತನು

ತನುಶ್ರೀ

ತನುಜಾ ಕುಮಾರಿ

ತಜಸ್ವಿ

ತಮ್ನನ

ತಾಪಸ್ವಿ

ತ್ರಿಶಾ

ತ್ರೀನೇತ್ರ

ತಕ್ಷಿಕಾ

ತನ್ವಿ

U

ಉಮಾ

ಉಮಾದೇವಿ

ಉಮಾಶ್ರೀ

ಉರುಮಿಳಾ

ಉದಯತಿ

ಉಜ್ವಲಾ

ಉನ್ನತಿ

ಉಷಾ

ಉಷಾಕಿರಣ

ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ

ಉಷಾಶ್ರೀ

ಉರ್ವಶ್ರೀ

V

ವಾಣಿ

ವರ್ಷ

ವರ್ಷಿತಾ

ವಾಗ್ದೇವಿ

ವಾಸಂತ

ವೈದೇಹಿ

ವೈಭವಿ

ವೈಜಯಂತಿ

ವೈಶಾಲಿ

ವೀಣಾ

ವಂಶಿಕಾ

ವೈಷ್ಣವಿ

ವೈಶಾಕ

ವಂದನ

ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ

ವಾಮಾಕ್ಷಿ

ವಮಿತಾ

ವಿಶಾಕ

ವಿನುತಾ

ವಿಮಲ

ವಿನಂತಿ

ವಿಂಧ್ಯ

Y

ಯಾಮಿನಿ

ಯಶಸ್ವಿನಿ

ಯಜತಾ

ಯಕ್ಷಿಣಿ

ಯಮುನಾ

ಯಾಶಿಕಾ

ಯಶೋಧ

ಯಸ್ತಿಕಾ

ಯಾತ್ವಿಕಾ

ಯೋಗಿತಾ

ಯತಿ

ಯಶು

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು:

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡ 50

ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು 

Related Posts

Leave a comment

close