Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people’s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people’s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನ ಕನ್ನಡ | Patra Bareyuva Vidhana Kannada

ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನ ಕನ್ನಡ, Patra Bareyuva Vidhana Kannada, Letter Writing Method in Kannada, ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನ

ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನ ಕನ್ನಡ:

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

ಪತ್ರಲೇಖನ:

ಸಂಗತಿ, ವಿಚಾರ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಬರವಣೆಗೆಯ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ತಿಳಿಸುವುದನ್ನು ಪತ್ರಲೇಖನ ಎನ್ನುವರು.

ಪತ್ರದ ವಿಧಗಳು:

೧. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ

೨. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರ

ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು:

ಅ) ತಲೆಬರಹ ಅಥವಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆ (ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ)

ಆ) ಗೌರವ ಸಂಬೋಧನೆ

ಇ) ಪತ್ರದ ವಿಚಾರ(ಪತ್ರದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಒಡಲು)

ಈ) ವಂದನಾ ಪೂರ್ವಕ ಮುಕ್ತಾಯ

ಉ)ಸಹಿ

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು:

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ

ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧ

ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಹಣ ಪ್ರಬಂಧ

Related Posts

Leave a comment