ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನ ಕನ್ನಡ | Patra Bareyuva Vidhana Kannada

ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನ ಕನ್ನಡ, Patra Bareyuva Vidhana Kannada, Letter Writing Method in Kannada, ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನ

ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನ ಕನ್ನಡ:

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

ಪತ್ರಲೇಖನ:

ಸಂಗತಿ, ವಿಚಾರ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಬರವಣೆಗೆಯ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ತಿಳಿಸುವುದನ್ನು ಪತ್ರಲೇಖನ ಎನ್ನುವರು.

ಪತ್ರದ ವಿಧಗಳು:

೧. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ

೨. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರ

ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು:

ಅ) ತಲೆಬರಹ ಅಥವಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆ (ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ)

ಆ) ಗೌರವ ಸಂಬೋಧನೆ

ಇ) ಪತ್ರದ ವಿಚಾರ(ಪತ್ರದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಒಡಲು)

ಈ) ವಂದನಾ ಪೂರ್ವಕ ಮುಕ್ತಾಯ

ಉ)ಸಹಿ

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು:

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ

ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧ

ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಹಣ ಪ್ರಬಂಧ

Leave a Comment