Related Post

One thought on “ಜೀವಕೋಶ ಎಂದರೇನು ?”
  1. ಜೀವಕೋಶ ಎಂದರೆ ಜೀವಿಯ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಘಟಕ. ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಜೀವಿ ಮತ್ತು ಜೀವಿಯ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಜೈವಿಕ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಜೀವಕೋಶ ಎನ್ನುವರು.

  2. Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *