ಜೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು?

ans :

Related Post

2 thoughts on “ಜೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು”
  1. ಜೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುವುದು ಜೈವಿಕ ಜೀವಿ (ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ)ಯನ್ನು ಅದರ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವರು.

  2. Reply
  3. ಜೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಜೈವಿಕ  ಜೀವಿ ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಯನ್ನು ಅದರ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವರು.

  4. Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *