ನಾಮಪದ ಎಂದರೇನು ?

By savitha

Related Post

One thought on “ನಾಮಪದ ಎಂದರೇನು ?”
  1. ನಾಮಪದ ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ,ವಸ್ತು,ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾಮಪದ ಎನ್ನುವರು.

  2. Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *