ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?

By asakthi

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *