ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ

Related Post

One thought on “ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ”
  1. 1.ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಇರಬೇಕಿತ್ತು.

    2.ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ

    3.ಆಹಾರದಲದಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ

    4.ಕಣ್ಣು.ದೇಹದ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ

  2. Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *