ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದರೇನು

Related Post

One thought on “ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದರೇನು”
  1. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದರೆ ಇತರರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಥವಾ ಪಾಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎನ್ನುವರು

  2. Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *