ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕನ್ನಡ | Akkamahadevi Jeevana Charitre

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕನ್ನಡ

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, Akkamahadevi Jeevana Charitre in Kannada, Akka Mahadevi information in Kannada ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕನ್ನಡ: ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ: ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯು ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ (ಸುಮಾರು 1130-1160) ಕನ್ನಡ ಕವಿ, ಸಂತ ಮತ್ತು ವೀರಶೈವ ಭಕ್ತಿ ಚಳುವಳಿಯ ಅತೀಂದ್ರಿಯ . ವೀರಶೈವರು ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು … Read more