ಕನ್ನಡ ಕ್ವಿಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು | Kannada Quiz Questions And Answers in Kannada

ಕನ್ನಡ ಕ್ವಿಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಕನ್ನಡ ಕ್ವಿಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, Kannada Quiz Questions And Answers in Kannada, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು ಕನ್ನಡ ಕ್ವಿಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವರ್ಧಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡ ಕ್ವಿಜ್: 1.ಘಟಪ್ರಭಾ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆ. ಉತ್ತರ- ಬೆಳಗಾವಿ. 2. ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು? ಉತ್ತರ- 1909. 3. ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಅಂಕಿತನಾಮ ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ- … Read more

50 ಒಗಟುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು

50 ಒಗಟುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು

50 ಒಗಟುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು, Ogatugalu Mattu Uttara in Kannada, Ogatugalu Definition in Kannada, Puzzles and Answers in Kannada 50 ಒಗಟುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು: ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ೧. ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆಗೆ ಬಾಲದ ಲಗಾಮು-ಸೂಜಿದಾರ ೨. ಬೆಳ್ಳಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಸೂರ್ಯ-ಕಣ್ಣು ೩. ಅಂಗಣ್ಣ ಮಂಗಣ್ಣ ಅಂಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನುಂಗಣ್ಣ- ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ೪. ಅಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಛತ್ರಿ- … Read more