50 ಒಗಟುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು

50 ಒಗಟುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು

50 ಒಗಟುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು, Ogatugalu Mattu Uttara in Kannada, Ogatugalu Definition in Kannada, Puzzles and Answers in Kannada 50 ಒಗಟುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು: ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ೧. ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆಗೆ ಬಾಲದ ಲಗಾಮು-ಸೂಜಿದಾರ ೨. ಬೆಳ್ಳಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಸೂರ್ಯ-ಕಣ್ಣು ೩. ಅಂಗಣ್ಣ ಮಂಗಣ್ಣ ಅಂಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನುಂಗಣ್ಣ- ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ೪. ಅಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಛತ್ರಿ- … Read more