ಚುನಾವಣೆ ಎಂದರೇನು

ಚುನಾವಣೆ ಎಂದರೇನು

ಚುನಾವಣೆ ಎಂದರೇನು, Chunavane Endarenu in Kannada, ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ, Chunavana information in kannada ಚುನಾವಣೆ ಎಂದರೇನು: ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಚುನಾವಣೆ: ಚುನಾವಣೆ ಎಂದರೆ “ಮತದಾರರು ತಮ್ಮನ್ನಾಳುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ತಾವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನೆ ಚುನಾವಣೆ” ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಚುನಾವಣೆ ಎಂಬ ಪದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್‌ ಪದ ʼEligeré ಎಂಬುದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ.ʼEligeré ಎಂದರೆ ಅರಿಸು, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡು, ಚುನಾಯಿಸು ಎಂಬರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜೆಗಳು … Read more