ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನ ಕನ್ನಡ | Patra Bareyuva Vidhana Kannada

ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನ ಕನ್ನಡ

ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನ ಕನ್ನಡ, Patra Bareyuva Vidhana Kannada, Letter Writing Method in Kannada, ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನ ಕನ್ನಡ: ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಪತ್ರಲೇಖನ: ಸಂಗತಿ, ವಿಚಾರ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಬರವಣೆಗೆಯ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ತಿಳಿಸುವುದನ್ನು ಪತ್ರಲೇಖನ ಎನ್ನುವರು. ಪತ್ರದ ವಿಧಗಳು: ೧. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ ೨. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು: ಅ) ತಲೆಬರಹ … Read more