ಪುರಂದರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Purandara Dasa Story in Kannada

purandara dasa story in kannada

purandara dasa story in kannada, ಪುರಂದರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, purandara dasa information in kannada, ಪುರಂದರದಾಸ purandara dasa ಪುರಂದರದಾಸರ ಕವಿ ಪರಿಚಯ in kannada purandara dasa story in kannada ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿಷಯ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರು, ಕವಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಗಾರ. ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. … Read more