ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ | Essay on Child Labour In Kannada

Essay on Child Labour In Kannada

ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Essay on Child Labour In Kannada Bala Karmika Prabandha Child Labour Essay Writing In Kannada Essay on Child Labour In Kannada ಪೀಠಿಕೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕ್ರೀಡೆ ಅಧ್ಯಯನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಗ್ನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಆನಂದಮಯ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಮುಗ್ಧ ಮಗುವಿನಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಬಲವಂತವಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ … Read more