ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Samanarthaka Padagalu in Kannada

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Samanarthaka Padagalu in Kannada

ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, Samanarthaka Padagalu in Kannada,100 samanarthaka pada in kannada, Synonyms in Kannada, samanarthaka pada list in kannada ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. 90+Samanarthaka Pada in Kannada 1 ಧನ ಹಣ, ನಗದು, ಕಾಂಚಾಣ , ಸಿರಿ, ದುಡ್ಡು , ಕಾಸು 2 ಧನಿಕ ಶ್ರೀಮಂತ, ಬಲ್ಲಿದ , ಸಿರಿವಂತ 3 ಕಾಮ ಮಾರ, … Read more

Samanarthaka Pada in Kannada | ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು

Samanarthaka Pada in Kannada | ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು

Samanarthaka Pada in Kannada, ಕನ್ನಡ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು, synonyms words list in Kannada, samanarthaka pada information in Kannada Samanarthaka Pada in Kannada ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ೧೦೦ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳ ವಿವರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಇದರ ಅನುಕೂವನ್ನು ಪಡೆದುಕೋಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಪದಗಳು ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದ್ದರೆ , ಅವು ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಪದಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಕೇತಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲುವ … Read more