ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು, Arthashastra Endarenu in Kannada, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿತಾಮಹ, Arthashastra information in Kannada ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು: ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಶೋತ್ತರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ: ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೆ ಸರಕುಗಳ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಆಡಂಸ್ಮಿತ್‌ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.ಆಲೋಡ್‌ ಮಾರ್ಷಲ್‌ ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮತ್ತು … Read more