ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ | Essay on Motherland In Kannada

Essay on Motherland In Kannada

ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Essay on Motherland In Kannada Mathrubhumi Bagge Prabandha Motherland Essay Writing In Kannada Essay on Motherland In Kannada ಪೀಠಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಂತೆ ಆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದು ಅದೇ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಮಾತೃಭೂಮಿ ನಮಗೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂತೆ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು … Read more