ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕನ್ನಡ | urandara dasa information in kannada

ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕನ್ನಡ | Purandara Dasa Biography in Kannada

ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕನ್ನಡ, Purandara Dasa Biography in Kannada, purandara dasa information in kannada, purandara dasa bagge mahiti in kannada ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಪುರಂದರದಾಸರ ಪುರಂದರದಾಸರು ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರರು, ಹರಿಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನಕಾರರಾಗಿದ್ದವರು. ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೆಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪುರಂದರದಾರನ್ನು ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರನ್ನು … Read more

ಪುರಂದರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Purandara Dasa Story in Kannada

purandara dasa story in kannada

purandara dasa story in kannada, ಪುರಂದರದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, purandara dasa information in kannada, ಪುರಂದರದಾಸ purandara dasa ಪುರಂದರದಾಸರ ಕವಿ ಪರಿಚಯ in kannada purandara dasa story in kannada ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿಷಯ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರು, ಕವಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಗಾರ. ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. … Read more