ನಾಲಿಗೆ ನುಲಿಗಳು | Tongue Twisters in Kannada

ನಾಲಿಗೆ ನುಲಿಗಳು | Tongue Twisters in Kannada

ನಾಲಿಗೆ ನುಲಿಗಳು, Tongue Twisters in Kannada, naalige nuligalu in kannada, ನಾಲಿಗೆ ನುಲಿಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, 30 tongue twisters in kannada ನಾಲಿಗೆ ನುಲಿಗಳು ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆ ನುಲಿಗಳು ಇವು ಕಠಿಣವಾದ ಪದಗಳು ಹಾಗೂ ಮೋಜಿನ ಆಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಇದರ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 30+Tongue Twisters in Kannada 1. ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿಸಂಪಂಗಪ್ಪ. ಮರಿಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಅಪ್ಪ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ. 2. ಕಾಗೆ ಪುಕ್ಕ, ಗುಬ್ಬಿ ಪುಕ್ಕ.  … Read more