ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡ 50

ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡ 50:

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ದಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ವಿರುದ್ದಾರ್ಥ ಪದಗಳು:

೧.ಪರ X ವಿರೋಧ

೨.ಇರುಳು x ಹಗಲು

೩.ಅಚಾರ x ಅನಾಚಾರ

೪.ಅಹಿತ x ಹಿತ

೫.ಉಪಕಾರ x ಅಪಕಾರ

೬.ಮಾತು x ಮೌನ

೭. ಮಿತ್ರ x ಶತ್ರು

೮. ಭೋಗ x ತ್ಯಾಗ

೯. ಮತ್ಸರ x ಪ್ರೀತಿ

೧೦. ಬಂಜರು x ಫಲವತ್ತು

೧೧. ಶುಭ x ಅಶುಭ

೧೨. ಶಾಂತಿ x ಅಶಾಂತಿ

೧೩. ಸಹಕಾರ x ಅಸಹಕಾರ

೧೪. ಯೋಗ x ಅಯೋಗ

೧೫. ಆಡಂಬರ x ನರಾಡಂಬರ

೧೬. ಮಧುರ x ಕರ್ಕಶ

೧೭. ಬೀಳ್ಕೊಡು x ಸ್ವಾಗತಿಸು

೧೮. ಬಾಧಕ x ಸಾಧಕ

೧೯. ಭಾಗ್ಯ x ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ

೨೦. ಅಗಮನ x ನಿರ್ಗಮನ

೨೧. ಜನನ x ಮರಣ

೨೨. ಗೌರವ x ಅಗೌರವ

೨೩. ಬಡವ x ಬಲ್ಲಿದ

೨೪. ಆರಂಭ x ಅಂತ್ಯ

೨೫. ನಗು x ಅಳು

೨೬. ಉತ್ತಮ x ಕಳಪೆ

೨೭. ಹಿಗ್ಗು x ಕುಗ್ಗು

೨೮. ಅಮೃತ x ವಿಷ

೨೯. ಅಧುನಿಕ x ಪ್ರಾಚೀನ

೩೦. ಶ್ರೇಷ್ಟ x ಕನಿಷ್ಟ

೩೧.ಭೀಕರ x ಸೌಮ್ಯ

೩೨. ಆದಾಯ x ವೆಚ್ಚ

೩೩. ಯೋಗ್ಯ x ಅಯೋಗ್ಯ

೩೪. ಪ್ರೀಯ x ಅಪ್ರೀಯ

೩೫. ಪೂರ್ಣ x ಅಪೂರ್ಣ

೩೬. ಮಂಗಳ x ಅಮಂಗಳ

೨೭. ಶಿಸ್ತು x ಅಶಿಸ್ತು

೩೮. ಶ್ರದ್ದೆ x ಶ್ರದ್ಧೆ

೩೯. ಶ್ಲೀಲ x ಅಶ್ಲೀಲ

೪೦. ತಾಳ್ಮೆ x ದುಡುಕು

೪೧. ತಿರುಕ x ಧನಿಕ

೪೨. ಪ್ರಗತಿ x ವಿಗತಿ

೪೩. ಪಾಪ x ಪುಣ್ಯ

೪೪. ಲಾಭ x ನಷ್ಟ

೪೫. ತಾಮಸ x ಸಾತ್ವಿಕ

೪೬. ತಿರಸ್ಕಾರ x ಪುರಸ್ಕಾರ

೪೭. ವಿರಳ x ದಟ್ಟ

೪೮. ವಿಶಾಲ x ಸಂಕುಚಿತ

೪೯. ಲಯ x ಸೃಷ್ಟಿ

೫೦. ವರ x ಶಾಪ

೫೧. ವಕ್ರ x ನೇರ

೫೨. ವಿರಾಗ x ಅನುರಾಗ

೫೩. ವಾತ್ಸಲ್ಯ x ಅಸೂಯೆ

೫೪. ಬಿಸಿಲು x ಬೆಳದಿಂಗಳು

೫೫. ಬಡತನ x ಸಿರಿತನ

೫೬. ಅನೇಕ x ಏಕ

೫೭. ಒರಟು x ನಯ

೫೮. ಹಾಸ್ಯ x ಅಪಹಾಸ್ಯ

೫೯. ಶಬ್ಧ x ನಿಶಬ್ಧ

೬೦. ಸ್ವಾರ್ಥ x ನಿಸ್ವಾರ್ಥ

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು:

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪ್ರಬಂಧ

ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಭಾರತ ಪ್ರಬಂಧ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

Leave a Comment