ಈ ಶ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಉಪಯೋಗಗಳು e shram card benefits in kannada

e shram card benefits in kannada

e shram card benefits in kannada, ಇ-ಶ್ರಮ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಯೋಜನೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, E shram Card information in Kannada, ಈ ಶ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಉಪಯೋಗಗಳು ಈ ಶ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಉಪಯೋಗಗಳು ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಶ್ರಾಮ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇ-ಶ್ರಮ್‌ ಕಾರ್ಡ್:‌ ಇ-ಶ್ರಮ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು, ಮೀನುಗಾರರು, ಕೃಷಿ ಸಂಗೋಪನಾಕಾರರು, ನೇಕಾರರು, ಬಡಗಿಗಳು, ಆಶಾ … Read more