ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ | Essay on Importance Of Solar Energy In Kannada

Essay on Importance Of Solar Energy In Kannada

ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Essay on Importance Of Solar Energy In Kannada Saurashakthi Mahatva Prabandha Importance Of Solar Energy Essay Writing In Kannada Essay on Importance Of Solar Energy In Kannada ಪೀಠಿಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 53% ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 72% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಭಾರತವು ಅಂತಹ … Read more