ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ | Matrubhasha Mahatva Prabandha

ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ, Matrubhasha Mahatva Prabandha in kannada, Matrubhashe Mahatva Essay in kannada, Mother Tongue Essay in Kannada

ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿಷಯ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

ಪೀಠಿಕೆ:

ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಅದು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾತೃಭಾಷೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಗುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಮಗುವಿನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಅವರವರ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಅದು ಮಾತೃಭಾಷೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡವಾಗಿದೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿಮಾನವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಮಾತಿನ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಕಲಿಯುವ ಮಾತು ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ:

ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ:

ಇಂದು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷಾವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ. ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ಮಹತ್ವವಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ. ಮಾತೃಭಾಷೆಗೂ ಸಮಾನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕು.

ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯವರೆಗೂ ನಾವು ಕೇಳುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವುದರಿಂದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಓದುವುದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಕಂಠಪಾಠವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತೆ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಅದರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶವು ಉತ್ತಮವಾಗಬಹುದು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲನು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದಿರುವ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು:

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕು.

ಇವುಗಳು ನಾವು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಗುರಿ-ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್‌ವೇರ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವೂ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ:

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಯುವ ಮೊದಲ ಭಾಷೆ ಇದು. ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇತರರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು.

FAQ

ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯವೇ?

ಮಗುವಿನ ದುಂಡಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. 
ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿರುವುದು ಮಗುವಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು:

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧ

Leave a Comment