ಎರಡು ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು | 2 letter words in kannada

two letter words in kannada, simple two letter words in kannada, ಎರಡು ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು, two letter words information in kannada ಎರಡು ಅಕ್ಷರದ ಶಬ್ದಗಳು 2 letter words in kannada

two letter words in kannada

2 letter words in kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಇದರ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

2 letter words in kannada

ಎರಡು ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು

A

ಆನೆ

ಆಮೆ

ಆಡು

ಆಟ

ಆರು

ಅಮ್ಮ

ಅನು

ಆತ್ಮ

ಅಳು

ಅಕ್ಕ

ಅಪ್ಪ

ಅರ

B

ಬಟ

ಭನ

ಬಟೆ

ಬನ

ಭಾಮೆ

ಬಿಟ

ಬಿರ

ಭಯ

ಭೀಮ

ಭಾನು

ಬಲ

ಬಾರೆ

ಬಿಡೆ

ಬಾಲು

ಬಾಹು

ಬಾನ

ಬರ

C

ಛಲ

ಚರ

ಚಣ

ಚಟ

ಚಾರು

ಚಿರು

ಚತ

ಚನ

ಚಮು

ಚಗ

D

ಢಣ

ಡತ

ಡಜ

ಢರ

ಢಕ

ಡಗ

E

ಇಲಿ

ಇಗ

ಈಜು

ಇದ

ಇಲ

ಈತ

ಇರ

ಇಸ

ಇವ

F

ಪಟ

ಪರ

ಪನ

ಪವ

ಫಲ

ಪಾನಿ

ಪಸ

ಪಗ

ಪಚ

ಪನ

ಪಮ

ಪತ

ಪರ

ಪಕ

ಪಡ

G

ಗಜ

ಗರ

ಗಮ

ಘಮ

ಘನ

ಘರ

ಘಸ

ಗಟ

ಘಸ

ಘಬ

ಘಮ

ಘತ

ಗದ

ಗಡ

ಗನ

ಗಲ

ಗುರು

H

ಹರ

ಹಟ

ಹನ

ಹಮೆ

ಹಕ

ಹಸ

ಹಾಲು

ಹರ

ಹಗ

ಹವಿ

ಹಲ

ಹನಿ

ಹಮ

ಹವ

ಹಪ

I

ಐದು

ಐರ

J

ಜನ

ಜಮ

ಜಣ

ಜಗ

ಜರ

ಜಟ

ಜಡ

ಜತ

ಜದ

ಜವ

K

ಕಸ

ಕಜ

ಕರ

ಕಚ

ಕಗ

ಕದ

ಕಾಳು

ಕರಿ

ಕುರಿ

ಕುಜ

ಕುಸ

ಕಟ

ಕನಿ

ಕುಶ

L

ಲವ

ಲಜ

ಲಸ

ಲಯಾ

ಲಗ

ಲಮ

ಲಬ

ಲಿಪಿ

ಲವಿ

ಲನ

M

ಮನ

ಮರ

ಮದ

ಮಚ

ಮವ

ಮಹ

N

ನಮ

ನರ

ನಪ

ನಚ

ನತ

ನಲ

ನಳ

ನಗ

ನದ

ನಿಜಾ

ನೂರು

ನೀರು

ನವೆ

ನಾಯಿ

O

ಓಟ

ಓದು

ಒಲೆ

ಒಗ

ಒರ

P

ಪರ

ಪಸ

ಪಜ

ಪತ

ಪಾಲಿ

ಪವ

ಪಕ

ಪಗ

ಪದ

ಪಲ

ಪನ

ಪಮ

ಪಚ

ಪಾನಿ

ಫಲ

R

ರಾಗ

ರಸ

ರಣ

ರಮ

ರಜ

ರವ

ರಚ

ರಾದ

S

ಸರ

ಸಮ

ಸಗ

ಸತ

ಸಚ

ಸಲ

ಸಾನಿ

ಸಟ

ಸಪ

ಸದ

ಸವ

ಸುಮ

ಸುನಿ

ಸುಗ

ಸುರ

ಸುಳ

U

ಉಮ

ಉವ

ಉರ

ಊದು

ಊಟ

ಉಮ

ಊಟ

ಊಡ

ಊಲ

ಊಹ

V

ವರ

ವನ

ವಸ

ವದ

ವಚ

ವಮ

ವಿರ

ವಿಸ

ವಿಜ

ವಿಲು

Y

ಯರ

ಯಲ

ಯಮ

ಯಸ

ಯಾನ

ಯಾವ

ಯಾಲಿ

ಯಾರು

ಯತ

ಯಶ

ಯದ

ಯಟ

ಯಡ

ಯಪ

ಇತರೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

100+ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ನಾಮಕರಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ list

Leave a Comment